FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed az arsratio.hu összes oldalára, az arsratio.hu tulajdonosa (továbbiakban: az arsratio.hu) által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyeire (továbbiakban: Felhasználó), továbbá az arsratio.hu által üzemeltetett az arsratio.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) Felhasználók általi igénybevételére és azok feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszernek és egyik szolgáltatásának sem.

Az arsratio.hu fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a honlapon folyamatosan hozzáférhetőek és megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a honlapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevételével az arsratio.hu és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így azt az arsratio.hu nem iktatja. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

1. A Szolgáltatás

Az arsratio.hu online magazin oldalain található Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás. A közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért az arsratio.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

Az arsratio.hu tudományos és információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az arsratio.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

1.1. A tartalomszolgáltatás során az arsratio.hu saját, illetve harmadik személyek által létrehozott, szerkesztett tartalmat tesz mások számára hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

1.2. Az arsratio.hu közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (hozzászólások, vélemények, képek) arsratio.hu online magazinban történő megjelenítését és az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja a Felhasználók számára.

1.3 Tárhelyszolgáltató: Dotroll. Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

2. Hozzászólások

A Felhasználók által tett hozzászólásokban, topikban, illetve posztban tilos – különösen, de nem kizárólagosan:

 • a trágár, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények, kifejezések közzététele;
 • szerzői jogvédelem alatt álló tartalom, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseibe ütköző módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználók felkérése;
 • erkölcsi és etikai normákba (obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólások tétele,
 • termékek eladása különös tekintettel a gyógyszerekre, tudatmódosító-, illetve kábítószerekre, személyek megsebesítésére, emberi élet kioltására alkalmas eszközökre, hamis vagy hamisított termékekre;
 • más Felhasználók megsértése (mások személyiségi jogait sértő, faji, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozást sértő, politikai pártállásra, vallási hovatartozásra, és szexuális életre vonatkozó bejegyzések);
 • más nevében kommunikációt folytatni: a lap munkatársának, más szolgáltató megbízottjának/munkatársának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és az oldalon megjelenni;
 • személyes adatok közzététele – még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is, valamint bármely olyan információ (e-mail, levél, chat vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, amely azonosításra alkalmas;
 • olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, amely az arsratio.hu, annak munkatársai vagy a magazin olvasóinak, ügyfeleinek jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti;
 • az arsratio.hu technikai vagy tartalmi működésének hátráltatása, akadályoztatása és mások ilyen tevékenységre buzdítása;
 • jogsértő tartalmak, bűncselekményre, jogellenes cselekedetre való felhívás, buzdítás elhelyezése, vagy erre utaló magatartás;
 • más Felhasználók szándékos félrevezetése;
 • reklámozás és kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén az arsratio.hu bármikor eltávolíthatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti adatbázisából.

Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen! Kampánycsend ideje alatt az arsratio.hu a politikai témájú hozzászólásokat nem engedélyezi és tájékoztatás, illetve indoklás nélkül törli.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért az arsratio.hu nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó az arsratio.hu oldalain bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja az arsratio.hu a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben az arsratio.hu köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által az online magazinban közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt az arsratio.hu-nál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni az arsratio.hu jó hírnevének megóvása érdekében.

3. Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

Az arsratio.hu Moderátor útján felügyeli az arsratio.hu online magazin oldalain megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e az arsratio.hu érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmakat. Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközölő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és az arsratio.hu érdekeit védi. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor. A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem. A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán az arsratio.hu felé tartozik. Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére az arsratio.hu jogi útra terelheti az ügyet.

Amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást, tartalmat talál magazinunkban, úgy haladéktalanul jelezze azt szerkesztőségünk számára.

4. Az arsratio.hu felelősségének korlátozása

4.1 Az arsratio.hu a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4.2. Az arsratio.hu-t mindenki saját felelősségére használja. Az arsratio.hu nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az arsratio.hu-n közzétett tartalmat.

5. Vonatkozó jogszabályok

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Jelen Felhasználási feltételek 2013. december 1. napjától visszavonásig hatályosak

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl.: hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Tájékoztatás a honlapon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

A látogatás során kezelt adatkör: honlapunk használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. Az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek.

Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 1. Ha valaki nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 2. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Ez a weboldal cookie-kat használ.

Elolvasom